Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, ili skraćeno CBSSRS, namijenjena je opštem obrazovanju, informisanju i zadovoljavanju kulturnih potreba slijepih i slabovidih lica, kao i razvoju i unapređenju bibliotečke djelatnosti u Republici Srpskoj.

Osnivanje biblioteke

Biblioteka je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske na sjednici održanoj 13. jula 2006. godine a zvanično je registrovana 17.07.2007. godine.

Zakonsko utemeljenje

Na osnovu člana 56. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/01) i tačke 10. Odluke Vlade Republike Srpske o osnivanju Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 72/06), Upravni odbor Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske na svojoj sjednici održanoj 16.11.2006. godine, usvojio je Statut Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske (SBSSRS) kojim se utvrđuje djelatnost, organizacija, način rada i poslovanja u skladu sa zakonom.

Zašto je potrebna biblioteka za slijepe?

U Republici Srpskoj živi preko dvije hiljade slijepih i slabovidih osoba, koje polazeći od toga da su „svi ljudi po prirodnom pravu jednaki“ teže punom i efektivnom učešću i uključenosti u društvo, ravnopravnosti  i ostvarenju svojih prava. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koja je usvojena u decembru 2006. godine na Plenarnoj sjednici Generalne skupštine UN, a koja promoviše zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom, između ostalog ističe značaj pristupačnosti obrazovanju i informacijama. U članu 4 ove konvencije, u kome se govori o opštim obavezama država članica, insistira se na promovisanju i dostupnosti  korištenja novih tehnologija, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije podesne za osobe sa invaliditetom. Kulturna prava, kao jedna od temeljnih ljudskih prava, uključuju pravo na obrazovanje i uživanje u beneficijama kulturne slobode i naučnog progresa.

Slijepe i slabovide osobe nisu u mogućnosti da prate uobičajenu štampanu literaturu, od dnevne štampe, novina, časopisa, do knjiga, udžbenika. Iste je potrebno učiniti dostupnim i pristupačnim slijepim i slabovidim licima u skladu sa članom 9 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. U tome se ogleda glavna svrha naše ustanove: omogućiti slijepim i slabovidim licima širom Republike Srpske i okruženja da nesmetano uživaju pristup kulturnim materijalima u pristupačnim formatima.

Osnovne i dodatne djelatnosti i zadaci biblioteke

Biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske se, osim svojom osnovnom djelatnošću prikupljanja, obrade i  izdavanja bibliotečke građe u korisnicima dostupnim formatima, bavi i izdavačkom djelatnošću, koja obuhvata štampanje brajevih knjiga i časopisa te tonsko snimanje, obradu i umnožavanje knjiga i časopisa u zvučnom mp3 formatu. Takođe u prostorijama Biblioteke vrši se obuka slijepih i slabovidih lica iz mnogih oblasti korisnih za njihovu veću integraciju u društvo, kao što su učenje brajevog pisma, informatička obuka i sl. Biblioteka je i mjesto gdje se održavaju i različite manifestacije kulturno-zabavnog karaktera.