U srijedu, 28.09.2011. u 11 časova u konferencijskoj sali Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, u okviru tradicionalnog obilježavanja Dana evropske baštine, promovisan je priručnik „Veb pristupačnost“ autora Žarka Lalovića, namijenjen prije svega javnim institucijama sa ciljem osvješćivanja javnosti o potrebi prilagođavanja internet stranica licima sa vizuelnim hendikepom. Priručnik „Veb pristupačnost“ štampan je u 500 primjeraka i biće dostavljen svim zainteresovanim institucijama RS kojima može poslužiti kao izvanredan alat za prilagođavanje njihovih veb sajtova zahtjevima pristupačnosti.

„Veb pristupačnost“
Priručnik
(autor Žarko Lalović)

Da bi se veb sajt mogao nazvati pristupačnim, svi korisnici moraju biti u mogućnosti da pristupe svim njegovim dijelovima.
To predstavlja veliku prepreku za slijepa lica, jer većina veb sajtova u našem okruženju ima prepreke koje otežavaju osobama sa invaliditetom da ih koriste. Ne postoji svijest o problemu veb pristupačnosti i ne postoji literatura na našem jeziku koja bi objasnila problem i ponudila rješenje osoblju koje radi na održavanju veb sajtova.
Ideja ovog priručnika je da čitalac nakon završetka čitanja bude upućen ne samo u pojam i značaj veb pristupačnosti već i način na koji slijepe i slabovide osobe koriste računare i internet. Teme koje su obrađene i način na koji su koncipirane predviđa da čitalac po završetku čitanja bude sposoban da procijeni da li je veb sajt institucije za koju radi pristupačan i ako nije, da ga u dovoljnoj mjeri preuredi. Takođe bi trebalo da ima jasnu predstavu kako i gdje može dalje proširiti svoja znanja o veb pristupačnosti.

Potrebno je učiniti korake ka približavanju veb tehnologija slijepim i ostalim licima sa invaliditetom, jer se na taj način može bitno olakšati njihov svakodnevni život. Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske ovim priručnikom, koji ujedno predstavlja i manifest, ima za cilj da podigne nivo svijesti o značaju veb pristupačnosti.
Evropska unija je dala preporuke za prilagođavanje veb sadržaja slijepim licima. U našem zakonodavstvu postoji praznina u pogledu regulisanja ove materije. Bitan aspekt svakog društva je ravnopravnost i jednakost svih njegovih članova, a povećanjem veb pristupačnosti bi se načelo jednakosti i ravnopravnosti dosljednije ispoštovalo.
Ovaj priručnik namijenjen je svim institucijama koje mogu preduzeti konkretne korake u podizanju nivoa svijesti o bitnosti veb pristupačnosti. To su u prvom redu institucije koje predstavljaju javnu vlast, državne institucije, ministarstva, agencije, mediji, institucije lokalnih uprava i različite organizacije koje pružaju elektronske usluge građanima.
Dalji korak bi uvođenje zakonske regulative u smislu obaveznosti poštivanja pravila veb pristupačnosti pri izradi sajtova.