Javna ustanova Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske sa 1. avgustom 2014. počela je sa implementacijom projekta koji je finansijski podržan iz sredstava FIGAP programa a čiji je Biblioteka nosilac kao institucionalni partner.
Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade Kraljevine Švedske, Republike Austrije i Švajcarske Konfederacije.
Naziv programa je od „Hobija do hljeba“. Programom se žele osnažiti visoko marginalizovane žene sa oštećenjem vida u dvije lokalne zajednice, Banjaluci i Bijeljini, ka ostvarivanju ekonomske i socijalne ravnopravnosti. Cilj je da im se ukaže na njihova prava, te edukuje o načinu ostvarivanja istih. Neophodno je podučiti ih setu zakonskih propisa, upoznati ih sa mogućnostima za zapošljavanje i samozapošljavanje, podsticajima koji im stoje na raspolaganju, te procedurama koje moraju proći da bi osnovale sopstvenu preduzetničku djelatnost. Takođe će se raditi na podizanju svijesti korisnica projekta o njihovoj ravnopravnosti sa muškarcima i ženama bez invaliditeta. U tu svrhu Biblioteka će sa stručnim saradnikom izdati Vodič kroz prava žena, sa posebnim osvrtom na izjednačavanje mogućnosti žena sa oštećenjem vida, procedurama za ostvarivanje prava, kao i ustanovama koje im u tome mogu pomoći. Vodič će biti izdat u standardnom crnom tisku i u tehnikama prilagođenim licima oštećenog vida (audio i braj), i  biće javno promovisan. Stručni saradnik će kroz radionice vršiti edukaciju žena o njihovim radnim pravima, zapošljavanju i podsticajima za osobe sa invaliditetom.
Poslije ovog teorijskog dijela, slijedi  praktični dio programa koji se odnosi na afirmaciju žena da kroz izradu komercijalnih ručnih radova povećaju mogućnosti samozapošljavanja, te steknu materijalne pretpostavke ali i samopouzdanje za bolji život. Slijepe i slabovide žene se već bave izradom ručnih radova, ali ih je potrebno usmjeriti ka izradi radova koji se na tržištu mogu i prodati. Za njihovu edukaciju biće angažovani saradnici koji se već bave ovakvom komercijalnom radinošću. Izrada svakodnevno upotrebljivih predmeta, poput unikatnog nakita, prirodne kozmetike, modnih dodataka, igračaka itd. ne zahtijeva skup repro materijal i naročite uslove za rad, a time ni velika ulaganja, što je prilika za pojedince i pojedinke da započnu sa sopstvenom djelatnošću.
Budući da korisnice projekta nemaju znanje i iskustvo neophodno za plasiranje gotovog proizvoda na tržište, angažovaće se stručni saradnik da za njih u toku perioda realizacije projekta vrši usluge istraživanja tržišta, promocije i prodaje, te ih obuči da u narednom periodu taj posao obavljaju same.
U svakoj planiranoj lokalnoj zajednici biće organizovane izložbeno-prodajne manifestacije zajedno sa drugim zanatlijama tog područja kako bi se dokazalo da žene sa oštećenim vidom imaju jednake potencijale. Potencijali žena oštećenog vida će biti predstavljeni i u dokumentarnom filmu, koji će se snimiti, a koji je najsnažnije audio-vizuelno sredstvo promocije tih potencijala u javnosti. Kraj projekta obilježiće velika izložba radova svih korisnica u Banjaluci, okrugli sto i velika kulturno-umjetnička manifestacija medijski propraćena. Predviđeno je da se program realizuje do 31.10.2014. godine.
Ispred biblioteke na projektu su angažovani direktor Želimir Radinović kao koordinator, bibliotekarka Dragana Božić zadužena je za čitanje  i obradu zvučnog materijala za Vodič, a tiflograf-grafolog Jovica Radanović za izradu Vodiča na brajevoj pismu. Saradnice na projektu su diplomirana pravnica Vera Bošković i diplomirana ekonomistkinja Tijana Ćup.
Prva planirana radionica održaće se krajem avgusta i na njoj će se učesnice programa upoznati sa pojmom rodne ravnopravnosti te pravnim mogućnostima (samo)zapošljavanja.
Na stranici biblioteke redovno ćemo vas obavještavati o aktivnostima vezanim za pomenuti program.