ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС у складу са својим програмом рада, а на основу Споразума и добрих међусобних односа са Универзитетом за пословни инжењеринг и менаџмент из Бањалуке, позива све заинтересоване слијепе и слабовиде чланове Библиотеке, као и дјецу слијепих и слабовидих родитеља чланова Библиотеке, да се пријаве за упис на наведени Универзитет бесплатно или под повољнијим условима, на све факултете, односно студијске програме које овај Универзитет нуди, а о чему се можете информисати на њиховој веб страници www.univerzitetpim.com.
Конкурс остаје отворен до 10.09.2014. године, а уз пријаву са краћом биографијом кандидата и описом породичног и социјалног статуса неопходно је доставити и диплому о завршеној средњој школи. Кандидати који буду изабрани ће у складу са правилима уписа на Универзитет ПИМ приликом пријаве бити дужни да доставе сву неопходну документацију.
По окончању конкурса биће обављен разговор са свим пријављеним кандидатима, и настојаће се да се подршка за упис бесплатно или под повољнијим условима пружи свим пријављеним кандидатима који буду испуњавали формално-правне услове конкурса.
У случају потребе за рангирањем кандидата, у обзир ће се узимати инвалидитет, социјални статус и постигнути успјех у средњој школи.
Сви заинтересовани своје пријаве могу слати на адресу:
ЈУ Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица РС
Фране Супила 31ф, Бањалука