Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske zaključio je ugovor o pružanju pravne pomoći sa advokatskim kancelarijama Svetozar P. Ivetić, Bojan Peulić i Nedeljko Krajišnik uz Banjaluke. Navedene advokatske kancelarije će svim licima sa invaliditetom u Republici Srpskoj pružati besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja svojih prava i interesa zasnovanih na domaćim i međunarodnim zakonima, konvencijama i drugim pravnim dokumentima.

Besplatna pravna pomoć će se pružati u slučajevima kršenja zakona i drugih propisa u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, koji se odnose na zaštitu prava i interesa lica sa invaliditetom; odredaba Ustava Republike Srpske i ustava BiH i međunarodnih standarda koji se odnose na zažtitu prava i interesa lica sa invaliditetom i svim slučajevima povreda prava lica sa invaliditetom.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju sva lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj bez obzira na finansijsko i materijalno stanje i druge kriterijume.

U postupku pružanja pravne pomoći primjenjivaće se kriterijum očigledne osnovanosti i kriterijum obaveznosti po zakonima i međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima.

Besplatnu pravnu pomoć lica sa invaliditetom mogu tražiti u svim slučajevima povrede osnovnih ljudskih prava i sloboda, a posebno u slučajevima kad je licima sa invaliditetom ugroženo poštivanje dostojanstva, lične autonomije ukučujući slobodu ličnog izbora i nezavisnost; kada im je uskraćeno pravo na jednake mogućnosti ili su izloženi diskriminaciji te im je onemogućeno da se u potupnosti uključe u društvo.

Besplatna pravna pomoć sastoji se u pružanju opštih pravnih informacija (opštih informacija o pravima i obavezama), pravnih savjeta i pomoći u popunjavanju obrazaca, pravne pomoći u sastavljanju svih vrsta pisama te sastavljanju podnesaka (izrada dokumenta kojim se pokreće postupak ili koji se podnosi u pojedinoj fazi postupka odlučivanja o pravu, obavezi ili interesu zasnovanom na zakonu, a naročito sastavljanju tužbe, zahtjeva, prijedloga, molbe, pritužbe, žalbe i drugog redovnog pravnog lijeka i ustavne žalbe).

Ovim ugovorom nije obuhvaćeno zastupanje na sudu, sastavljanje apelacija, odbrana i sprovođenje postupka medijacije, osim izuzetno, u opravdanim slučajevima, kada to nalažu interesi pravičnosti.

Ugovor se ne odnosi na postupke pred privrednim odjeljenjima nadležnih sudova i postupak registracije privrednih društava, postupak registracije preduzetničke djelatnosti, postupak registaracije udruženja građana ili fondacije, postupke pred nadležnim poreskim organima, postupke pribavljanja urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole, kao i druge pravne radnje u vezi s građenjem te sastavljanje privatnih isprava i ugovora.

Da bi lica sa invaliditetom ostvarila besplatnu pravnu pomoć, potrebno je da se obrate Koordinacionom odboru invalidskih organizacija Republike Srpske (Frane Supila 31F,  Banjaluka; 051 302 628) ili Advokatskoj kancelariji Svetozar P. Ivetić (ul. Branka Ćopića 3, Banjaluka; 051/315-025).