Координациони одбор инвалидских организација Републике Српске закључио је уговор о пружању правне помоћи са адвокатским канцеларијама Светозар П. Иветић, Бојан Пеулић и Недељко Крајишник уз Бањалуке. Наведене адвокатске канцеларије ће свим лицима са инвалидитетом у Републици Српској пружати бесплатну правну помоћ у поступцима остваривања својих права и интереса заснованих на домаћим и међународним законима, конвенцијама и другим правним документима.

Бесплатна правна помоћ ће се пружати у случајевима кршења закона и других прописа у Републици Српској и Босни и Херцеговини, који се односе на заштиту права и интереса лица са инвалидитетом; одредаба Устава Републике Српске и устава БиХ и међународних стандарда који се односе на зажтиту права и интереса лица са инвалидитетом и свим случајевима повреда права лица са инвалидитетом.

Право на бесплатну правну помоћ имају сва лица са инвалидитетом у Републици Српској без обзира на финансијско и материјално стање и друге критеријуме.

У поступку пружања правне помоћи примјењиваће се критеријум очигледне основаности и критеријум обавезности по законима и међународним конвенцијама и другим документима.

Бесплатну правну помоћ лица са инвалидитетом могу тражити у свим случајевима повреде основних људских права и слобода, а посебно у случајевима кад је лицима са инвалидитетом угрожено поштивање достојанства, личне аутономије укучујући слободу личног избора и независност; када им је ускраћено право на једнаке могућности или су изложени дискриминацији те им је онемогућено да се у потупности укључе у друштво.

Бесплатна правна помоћ састоји се у пружању општих правних информација (општих информација о правима и обавезама), правних савјета и помоћи у попуњавању образаца, правне помоћи у састављању свих врста писама те састављању поднесака (израда документа којим се покреће поступак или који се подноси у појединој фази поступка одлучивања о праву, обавези или интересу заснованом на закону, а нарочито састављању тужбе, захтјева, приједлога, молбе, притужбе, жалбе и другог редовног правног лијека и уставне жалбе).

Овим уговором није обухваћено заступање на суду, састављање апелација, одбрана и спровођење поступка медијације, осим изузетно, у оправданим случајевима, када то налажу интереси правичности.

Уговор се не односи на поступке пред привредним одјељењима надлежних судова и поступак регистрације привредних друштава, поступак регистрације предузетничке дјелатности, поступак регистарације удружења грађана или фондације, поступке пред надлежним пореским органима, поступке прибављања урбанистичке сагласности и грађевинске дозволе, као и друге правне радње у вези с грађењем те састављање приватних исправа и уговора.

Да би лица са инвалидитетом остварила бесплатну правну помоћ, потребно је да се обрате Координационом одбору инвалидских организација Републике Српске (Фране Супила 31Ф,  Бањалука; 051 302 628) или Адвокатској канцеларији Светозар П. Иветић (ул. Бранка Ћопића 3, Бањалука; 051/315-025).