U saradnji sa nevladinom organizacijom Helsinški parlament građana Banjaluka, JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica RS štampala je na brajevom pismu dvije knjige iz oblasti zakonske regulative osoba sa invaliditeom. Naziv prve knjige je  „Strategija efikasnog modela saradnje između organizacija osoba sa invaliditetom u BiH“, a autori su Alen Popović, Borislav Đurić, Željko Bajić, Tatjana Spasojević, Mijat Šarović, Spasoje Kulaga, Ilija Trninić, Suvad Zahirović i Elvira Bešlija.
Druga knjiga  „Usklađenost zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom – Glavni rezultati analize i preporuke“ takođe je plod rada grupe autora, tj. radnih grupa iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, zapošljavanja, obrazovanja i kulture i sporta.
Obe knjige prethodno su objavljene u crnom tisku, u izdanju Helsinškog parlamenta građana, a ovo je njihovo prvo izdanje na brajevom pismu, štampano u tiražu od 70 primjeraka. Urednik izdanja na brajevom pismu je Jovica Radanović.
Za sve zainteresovane knjige su dostupne na policama biblioteke, a dio knjiga biće distribuiran ustanovama i organizacijama koje se bave problematikom slijepih i slabovidih lica u Bosni i Hercegovini.

Objavljene knjige dio su projekta pod nazivom “IN – Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH”. Glavni nosilac projekta je Helsinški parlament građana Banja Luka, a partnerske organizacije su Organizacija amputiraca „UDAS“, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Udruženje slijepih Kantona Sarajevo. Projekat je zamišljen tako da paralelno djeluje u dva smjera – u smjeru zakonskih intervencija (usklađivanja domaćeg zakonodavstva na svim nivoima sa UN Konvencijom o pravima OSI i otklanjanja uzroka koji diskriminišu osobe sa invaliditetom) i u smjeru osnaživanja organizacija OSI i ravnopravne integracije OSI u društvene procese