Broj: 78/2023

Banja Luka, 4. 7. 2023.

JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDA LICA RS Frane Supila 31F, Banja Luka

R. B.PREDMET NABAVKECPV kodVRSTA POSTUP-KAPODJELA NA LOTOVEVRSTA UGO-VORAPREDVIĐA SEPERIOD TRAJA-NJA UGO-VORAPROCJ. VR. BEZ PDV-AOKVIRNI DATUM POKR.POST.IZVOR FINANS.NA PO ME NE
1Nabavka računarske opreme i potrepština30200000-1Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine2.000,0012. 7. 2023.Budžet 
2Kanc.mašine, oprema i potrepštine30100000-0Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine2.000,0012. 7. 2023.Budžet 
3Nabavka kanc. materijala3019000-1Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine800,0012. 7. 2023.Budžet 
4Sredstva za održ. čistoće3370000-7Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine600,0012. 7. 2023.Budžet 
5Štamp.materi-jali i srodni proizvodi221000000-0Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine1.200,0012. 7. 2023.Budžet 
6Hrana i piće za kult.manifesta-cije15000000-8Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine400.0012. 7. 2023.Budžet 
7Rashodi za poklone i priznanja18530000-3Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine400,0012. 7. 2023.Budžet 
8Programski paketi i inf.sistemi48000000-8Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine1.500,0012. 7. 2023.Budžet 
9Gorivo za motorna vozila09130000-9Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine2.500,0012. 7. 2023.Budžet 
10Dijelovi za motorna vozila34300000-0Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine1.500,0012. 7. 2023.Budžet 
11Naprave za klimatizaciju39717200-3Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine1.550,0012. 7. 2023.Budžet 
12Nabavka televizijske i audio-vizuelne opreme32300000-6Direktni sporazumNeRobeRačunU toku godine2.000,0012. 7. 2023.Budžet 
13Usluge osiguranja66500000-5Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine2.800,0012. 7. 2023.Budžet 
14Poštanske i telekomun. usluge64000000-6Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine2.800,0012. 7. 2023.Budžet 
15Usluge snabdijevanja el. energijom09310000-5Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine6.000,0012. 7. 2023.Budžet 
16Usluge snabdijevanja vodom i kanalizacija65000000-3Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine400,0012. 7. 2023.Budžet 
17Usluge odvoza smeća65000000-3Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine1.231,0012. 7. 2023.Budžet 
18Hotelski smještaj za manifestacije55110000-4Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine1.500,0012. 7. 2023.Budžet 
19Usluge obrazovanja i osposobljava-nja80000000-4Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine350,0012. 7. 2023.Budžet 
20Usluge stručnog usavršavanja80522000-9Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine3.500,0012. 7. 2023.Budžet 
21Usluge popravaka i održavanja50000000-5Direktni sporazumNeUslugeRačunU toku godine2.500,0012. 7. 2023.Budžet 
UKUPNO 37.531,00