Broj: 18/21 od 16.03.2021.

Banja Luka

JU SPECIJALNA BIBLIOTEKA ZA SLIJEPA I SLABOVIDA LICA REPUBLIKE SRPSKE

Frane Supila 31 F, Banja Luka

Red. brojPREDMET NABAVKECPV kodPROCJ.VR.
BEZ PDV-a
PROCJ.VR.
SA PDV-om
VRSTA POSTUPKAOKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA
(KVARTAL)
OKVIRNI DATUM      ZAKLJUČIVANJA   UGOVORA    IZVOR
FINANS.
1ROBE       
1.1Brajev papir i papir za običnu štampu30199330-22.564,10 3.000,00DIREKTNI
SPORAZUM
I KVARTALI KVARTALBUDŽET
1.2Gorivo za službeno vozilo09133000-0 2.200,00 2.574,00 DIREKTNI SPORAZUM I KVARTALI KVARTAL BUDŽET
1.3Nabavka službenog vozila34100000-822.222,2226.000,00JAVNA NABAVKAI KVARTALI KVARTALBUDŽET
UKUPNO ROBE 26.986,32 31.574,00   

Red,
broj
PREDMET NABAVKECPV kodPROCJ.VR.
BEZ PDV-a
PROCJ.VR.
SA PDV-om
VRSTA POSTUPKAOKVIRNI DATUM POKRETANJA POSTUPKA
(KVARTAL)
OKVIRNI DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORAIZVOR FINANS.
2USLUGE       
2.1Usluga krečenja poslovnih prostorija45442100-82.564,10 3.000,00DIREKTNI SP.II KVARTALII KVARTALBUDŽET
2.2Rashodi za usluge tel.64220000-42.000,00 2.340,00DIREKTNI SP.II KVARTALII KVARTALBUDŽET
2.3Rashodi za usluge protivpožarne zaštite50000000-51.200,00 1.404,00DIREKTNI SP. II KVARTALII KVARTAL  BUDŽET
2.4Rashodi za usluge
obezb.imovine
66519000-11.200,00 1.404,00DIREKTNI SP.II KVARTALII KVARTALBUDŽET
2.5Rashodi za usluge održavanja računara30000000-91.000,00 1.170,00DIREKTNI SPORAZUMII KVARTALII KVARTALBUDŽET
2.6Rashodi registr. služb.vozila66514110-0481,00 562,77DIREKTNI SPORAZUMI KVARTALI KVARTALBUDŽET
UKUPNO USLUGE 8.445,10 9.880,77