Biblioteka pruža usluge štampanja knjiga i časopisa u skladu sa usvojenim godišnjim planom izdavačke djelatnosti. Usluge štampanja obavlja Odjeljenje za izdavačku djelatnost Biblioteke u tehnikama prilagođenim potrebama slijepih lica, tj. na Brajevom pismu i u uvećanom slogu, kao i običnoj štampi.

Izdavačka djelatnost Biblioteke odvija se u skladu sa narudžbama i potrebama zainteresovanih subjekata i pojedinaca. Većina usluga pruža se besplatno ili u skladu sa sklopljenim ugovorom između Biblioteke i drugih pravnih subjekata.

U sklopu Biblioteke obavljaju se svi poslovi u vezi sa štampanjem: od pripreme i obrade tekstova, konvertovanja, preloma, štampanja, uvezivanja, pakovanja i distribucije odštampanih materijala.