Одјељење заједничких послова у склопу својих надлежности обавља све послове у вези са руковођењем и управљањем  Библиотеком, обавља све административно-техничке послове, организује материјално-финансијске послове, врши набавку неопходног репроматеријала и потрошног материјала и обезбјеђује сву неопходну логистику за рад свих одјељења.