Одјељење за библиотечку дјелатност обавља послове набавке, евиденције, инвентарисања, стручне обраде (каталогизације), сигнирања, смјештаја и кориштења библиотечке грађе.

biblioteka

Библиотека

Стручна обрада и смјештај грађе врши се према врстама публикација и у складу са савременим библиотечким стандардима. Аутоматизовано пословање Библиотеке обухвата, не само израду електронског каталога публикација, већ и сегменте као што су електронска база корисника, електронска позајмица грађе, међубиблиотечка позајмица у земљи и иностранству и др.

Одјељење за библиотечку дјелатност ангажује се и на свим другим пословима из области библиотекарства, као и на пословима који се временом наметну као резултат нарастајућих потреба Библиотеке.

Одјељење за библиотечку дјелатност ради на пословима вођења евиденције и сигнатури књижног фонда, успоставља електронску базу о комплетном књижном фонду по врстама у смислу технике штампе и снимања, као и у области жанра. Уједно ради на успостави електронске базе за све чланове библиотеке и читаоце из земље и иностранства.

brajeva biblioteka1

Брајева библиотека

zvucna biblioteka

Звучна библиотека

Сходно члану 13. Статута Oдјељење за библиотечку дјелатност обавља слиједеће дјелатости:

 • прикупља, стручно обрађује, чува и обнавља књиге, уџбенике, брошуре, часописе и друге публикације на брајевом писму, звучној и дигиталној техници, увећаном слогу и обичној штампи,
 • припрема издавачки план Библиотеке,
 • прати развој и систематизацију брајевог писма у свијету и ради на стварању одговарајућих услова за примјену достигнућа у овој области за потребе својих корисника,
 • обезбјеђује кориштење библиотечке грађе Библиотеке и пружа помоћ при избору и кориштењу ове грађе на територији Републике Српске, на начин утврђен актима Библиотеке,
 • води базе података у оквиру одјељења у складу са Правилима Библиотеке и релевантним међународним стандардима,
 • обавља истраживачки и стручни рад у оквиру своје дјелатности и објављује резултате тога рада путем публикација Библиотеке или на други начин,
 • организује семинаре, трибине, савјетовања, књижевне вечери и друге стручне и научне скупове у оквиру дјелатности Библиотеке,
 • организује сталне и повремене изложбе библиотечке грађе и помагала за слијепа и слабовида лица,
 • води бригу о сталном стручном усавршавању радника у оквиру дјелатности Одјељења,
 • остварује међународну сарадњу у оквиру дјелатности Библиотеке,
 • прати развој струке и примјењује савремене методе и технике у библиотечкој дјелатности,
 • води бригу о сталном стручном усавршавању радника у оквиру дјелатности Одјељења,
 • води базе података из дјелокруга одјељења у складу са Правилима и релевантним међународним стандардима,
 • обавља послове паковања и отпреме и све друге административно-техничке послове и помоћне послове Библиотеке.
 • обавља и све друге послове из свог дјелокруга рада, као и послове који по свом садржају и карактеру спадају у дјелокруг одјељења и које му одреди директор Библиотеке у складу са Законом и Правилима Библиотеке.

 slanje knjiga korisnicima

Слање књига корисницима